RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie, nabór

11.05.2023

OGŁOSZENIE

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żaganiu

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu ogłasza nabór w ramach  postępowania uzupełniającego w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych, niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji zadań Inspekcji określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2629 t.j.) na terenie powiatu żagańskiego w ramach umowy - zlecenia. Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny złożyć pisemne deklaracje                 o gotowości do wykonywania czynności urzędowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje do dnia 25 maja 2023  r. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Żaganiu. Wyznaczenie w okresie od 01 czerwca               2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zakres wyznaczenia dla lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji lub lekarzy weterynarii niebędących pracownikami kierowanego przez niego powiatowego inspektoratu:

 1. szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze (1 osoba) – pobieranie krwi od świń na monitoring choroby Aujeszkyego,
 2. pobieranie próbek do badań (1 osoba).

 

Zakres wyznaczenia dla lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego:

 1. szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze (1 osoba) – pobieranie krwi od świń na monitoring choroby Aujeszkyego,
 2. pobieranie próbek do badań ( 1 osoba).

Zakres wyznaczenia dla osób niebędących pracownikami Inspekcji, posiadających odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych:

1.  Czynności pomocnicze przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii:

a) szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze (1 osoba) – pobieranie krwi od świń na monitoring choroby Aujeszkyego.

2. Czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane                      w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ( 1 osoba).

 

Kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe weterynaryjne (dotyczy lekarza weterynarii) lub średnie/techniczne weterynaryjne (dotyczy technika weterynarii),
 • aktualne prawo wykonywania zawodu (dotyczy lekarza weterynarii),
 • posiadanie prawa jazdy kategoria B,
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,
 • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,
 • w przypadku urzędowego lekarza weterynarii ubiegającego się                         o wyznaczenie do wykonywania czynności, o których mowa w art.                     16 ust. 1 pkt 1 lit. d-j i 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,                                    z zastrzeżeniem ust. 2, lekarz weterynarii powinien zdać test, o którym mowa w ust. 2 i 3 rozdziału I załącznika II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/624 lub posiadać uznane przez PLW kwalifikacje, o których mowa w akcie trzecim w ust. 3 rozdziała                            I załącznika II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/624. Test, o którym mowa powyżej jest przeprowadzany przez powiatowego lekarza weterynarii,
 • w przypadku urzędowego lekarza weterynarii ubiegającego się                              o wyznaczenie do wykonywania czynności, o których mowa w art.                            16 ust. 1 pkt 1 lit. d-j i 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, po raz pierwszy, ww. urzędowy lekarz musi przejść okres próbny, podczas którego odbywa szkolenie praktyczne, o którym mowa w ust. 5 rozdziału I załącznika II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/624,
 • w przypadku innej osoby wyznaczonej do czynności pomocniczych (czynności wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia MRiRW               z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zakresu czynności o charakterze pomocniczym wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób posiadanie kwalifikacji, o których mowa § 2 ust. 2 i 3.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lekarza weterynarii lub dyplom technika weterynarii),
 • aktualne orzeczenie lekarskie wydane do celów sanitarno – epidemiologicznych oraz aktualny wynik badania okulistycznego – dotyczy osób ubiegających się o wyznaczenie do wykonywania czynności z zakresu badania zwierząt rzeźnych i mięsa, badania mięsa zwierząt łownych oraz osoby ubiegające się o wyznaczenie do wykonywania czynności z zakresu sprawowania kontroli w zakładach produkujących żywność zwierzęcego pochodzenia,
 • aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP,
 • aktualne zaświadczenie lub oświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • aktualny wydruk ze strony https://pue.zus.pl poświadczający opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej albo z tytułu umowy o pracę lub innej umowy-zlecenia,
 • oświadczenie o braku konfliktu interesów,
 • dokument potwierdzający roczny staż w zakładzie leczniczym dla zwierząt,
 • zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii lub technik weterynarii,
 • potwierdzenie 3-miesięcznej praktyki/200 godzin, w zakładzie prowadzącym działalność  w zakresie uboju zwierząt rzeźnych -                      w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, badania mięsa zwierząt łownych oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • pisemną zgodę kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt w którym wnioskodawca jest zatrudniony (w ramach którego wnioskodawca świadczy usługi weterynaryjne).
 • pisemną zgodę kierownika jednostki organizacyjnej inspekcji, w której kandydat jest zatrudniony – w przypadku lekarzy weterynarii będących pracownikami inspekcji weterynaryjnej,
 • oświadczenie do celów ustalenia obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

 

Ponadto wszystkie zainteresowane osoby powinny złożyć:

1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie wstępnej gotowości " - zał. 1;

2. Wypełniony formularz „Oświadczenie zleceniobiorcy” - zał. 2;

3. Wypełniony formularz „Oświadczenie — samochód osobowy" - zał. 3;

 


         Dokumenty w formie pisemnej należy złożyć do dnia 25 maja 2023 r.                                w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żaganiu,                               ul. Szprotawska 30 B, w godz. od 7.30  do 15.30.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu informuje,                        iż złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu, po rozpatrzeniu dokumentów, które zostaną złożone w siedzibie Inspektoratu będzie prowadził postępowanie administracyjne z urzędu tylko względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Informacja o wynikach naboru dostępna będzie od 05 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie Naboru.pdf

Zgłoszenie gotowości 2023.doc

Oświadczenie zleceniobiorcy_2023.doc

Oświadczenie-samochód osobowy 2023.doc

Opublikował: Agata Skoczeń
Publikacja dnia: 11.05.2023

Dokument oglądany razy: 351
« inne aktualności