RSS
A A A
SmodBIP

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

WYZNACZENIA na rok 2021 w powiecie żagańskim

24.11.2020

WYZNACZENIA na rok 2021 w powiecie żagańskim

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu ogłasza, że od dnia 24.11.2020 r. będą przyjmowane dokumenty dotyczące wyznaczania lekarzy weterynarii i innych osób niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji zadań Inspekcji określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.
Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny złożyć pisemne deklaracje                         o gotowości do wykonywania czynności urzędowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje do dnia 08.12.2020 r. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii                     w Żaganiu. Wyznaczenie dotyczy roku 2021, w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021r.

 

Zakres wyznaczenia dla lekarzy weterynarii:

a) szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze, sprawowanie nadzoru nad skupem lub sprzedażą zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,

b) badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia,

c) sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego                         i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt                w trakcie uboju,

d) badanie mięsa zwierząt łownych,

e) sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa,

f) pobieranie próbek do badań,

g) badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni,

h) prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Zakres wyznaczenia dla lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego:

a) szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze,

b) sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,

c) badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia,

d) pobieranie próbek do badań;

 

Zakres wyznaczenia dla osób niebędących pracownikami Inspekcji, posiadających odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych:

1.  czynności pomocnicze przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii:

a) badanie kliniczne zwierząt,

b) szczepienia ochronne i badania rozpoznawcze,

c) pobieranie próbek do badań,

d) sekcja zwłok zwierzęcych.

2.  czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń,

 

Dokumenty jakie należy złożyć:

1. Kwalifikacje - Lekarze weterynarii:

a) aktualne prawo wykonywania zawodu,

b) potwierdzenia rocznego stażu w zakładzie leczniczym dla zwierząt - w przypadku ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych, nadzoru nad skupem lub sprzedażą zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, badań zwierząt umieszczanych na rynku oraz wystawiania świadectw zdrowia,

c) potwierdzenie 3-miesięcznej praktyki/200 godzin, w zakładzie prowadzącym działalność               w zakresie uboju zwierząt rzeźnych - w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych,              w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, badania mięsa zwierząt łownych oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa,

d) potwierdzenie miesięcznej praktyki w powiatowym inspektoracie weterynarii- w przypadku pobierania próbek do badań;

 

2. Kwalifikacje - Osoby do czynności pomocniczych:

a) dokument potwierdzający posiadanie tytułu technika weterynarii oraz potwierdzenie rocznego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt - w przypadku czynności pomocniczych przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii,

b) poświadczenie doświadczenia w zakresie poskramiania zwierząt lub oświadczenie lekarza weterynarii, że osoba do czynności pomocniczych zostanie w tym zakresie przez niego przyuczoną- w przypadku czynności pomocniczych mających na celu poskramianie świń wykonywane w ramach program zwalczania choroby Aujeszkyego.

Ponadto wszystkie zainteresowane osoby powinny złożyć:

1. wypełniony formularz „Zgłoszenie gotowości 2021";

2. wypełniony formularz „Oświadczenie zleceniobiorcy 2021”;

3. wypełniony formularz „Oświadczenie — samochód osobowy";

4. oświadczenie o braku konfliktu interesów;

5. aktualne badania okulistyczne (dotyczy wyznaczenia do badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni);

6.aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno- epidemiologicznych;


7. zaświadczenie o ukończeniu kursu „Badanie mięsa świń i dzików w kierunku włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej”, organizowanego przez jednostkę upoważniona do prowadzenia szkolenia i wydawania zaświadczeń w tym zakresie (dotyczy wyznaczenia do badania laboratoryjnego mięsa w kierunku włośni metodą wytrawiania).


Dokumenty w formie pisemnej należy złożyć do dnia 08.12.2020 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żaganiu, ul. Szprotawska 30B, w godz. od 7.30           do 15.30.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu informuje, iż złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu, po rozpatrzeniu dokumentów, które zostaną złożone w siedzibie Inspektoratu będzie prowadził postępowanie administracyjne z urzędu tylko względem osób, które mają zostać wyznaczone.

O pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej gotowości na rok 2021 do podjęcia czynności                            z wyznaczenia o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ,Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu powiadomi osoby wnioskujące                  w terminie niezwłocznym.

 

 

Zgłoszenie gotowości 2021.doc

Oświadczenie-samochód osobowy.doc

Oświadczenie-konflikt interesów.doc

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŻAGANIU w związku z określeniem obszaru zapowietrzonego i obszaru zagrożonego afrykańskim pomorem świń na terenie powiatu żagańskiego

02.07.2020

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŻAGANIU
w związku z określeniem obszaru zapowietrzonego i obszaru zagrożonego afrykańskim pomorem świń na terenie powiatu żagańskiego

Komunikat do pobrania

INFORMACJE

28.04.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu informuje, ze na stronie www.gis.gov.pl dostępne są informacje na temat podstawowych wymagań związanych z zagrożeniem koronawirusem, kwarantanną, higieną produkcji rolnej oraz targowisk i bazarów.

INFORMACJE

20.04.2020

W związku z podjętą przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi inicjatywą zmierzającą do utworzenia aplikacji, której celem będzie promocja produktów oraz działalności osób i podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, a także ułatwienie prowadzenia przez te podmioty działalności handlowej i umożliwienie im reklamy, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie Ministerstwu Państwa danych osobowych, będących w posiadaniu organów Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie, w jakim wchodzą one w skład rejestrów, o których mowa w art. 20 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.
z 2019 r. poz. 824 z późn. zm.), na potrzeby wskazanej wyżej aplikacji.

Wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne, może zostać cofnięte w dowolnym momencie i będzie służyło wyłącznie działalności promocyjnej podejmowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W przypadku chęci wyrażenia takiej zgody, uprzejmie proszę o przekazanie podpisanego załącznika do niniejszego informacji na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żaganiu, 68-100 Żagań, ul. Szprotawska 30B, bądź przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej: zagan.piw@wet.zgora.pl

 

 

Załącznik - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc

Badanie mięsa na włosie

20.03.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu informuje, że próbki mięsa do badania w kierunku włośnicy przyjmowane są w każdy wtorek i piątek od godziny 9:00 do godziny 11:00

Komunikat

18.03.2020

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną wystąpieniem w Polsce wirusa SARS-CoV2 kierując się troską o nierozprzestrzenianie choroby Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu apeluje o ograniczenie bezpośredniego załatwiania spraw w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Żaganiu.Zgodnie z przyjętymi wytycznymi, kontakty z pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii będą odbywały się wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Dostępne formy kontaktu:

Telefonicznie: tel. 68 367 10 99/68 377 30 40 , tel./fax 68 367 10 99

Drogą mailową: zagan.piw@wet.zgora.pl

Skrytka ePUAP: weterynariazagan

Listownie: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żaganiu

                    ul. Szprotawska 30B, 68-100 Żagań

W wyjątkowych sytuacjach kontakt osobisty z pracownikami będzie możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania poprzez kontakt z sekretariatem - telefoniczny tel. 68 367 10 99  lub mailowy zagan.piw@wet.zgora.pl

Na parterze zostanie umieszczony  punkt, w którym będzie można złożyć niecierpiące zwłoki pisma, wnioski, dokumenty itp.

WNIOSKI DO POBRANIA DOSTĘPNE SĄ W PONIŻSZYM LINKU

 

WNIOSKI

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ OPŁATY SKARBOWE:

Urząd Miasta Żagań, 68-100 Żagań, plac Słowiański 17

Rachunek: Santander Bank Polska S.A. I O/Żagań 66 1090 2558 0000 0006 4000 0100

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORINGU WIZYJNEGO

16.01.2020

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORINGU WIZYJNEGO

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 8 stycznia 2020 r.

10.01.2020

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie
powiatu wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, miasta Zielona Góra oraz powiatu żagańskiego, żarskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego

 

Rozporządzenie do pobrania

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku ze stwierdzeniem 4 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków

03.01.2020

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku ze stwierdzeniem 4 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŻAGANIU w związku z określeniem obszaru skażonego afrykańskim pomorem świń u dzików na terenie powiatu żagańskiego

02.01.2020

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŻAGANIU
w związku z określeniem obszaru skażonego afrykańskim pomorem świń u dzików na terenie powiatu żagańskiegoOpublikował: Agata Skoczeń
Publikacja dnia: 08.09.2012
Podpisał: Agata Skoczeń
Dokument z dnia: 08.09.2012
Dokument oglądany razy: 8 325