RSS
A A A
SmodBIP

Deklaracja zgodności

 

 

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Żaganiu wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

 Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żaganiu,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żaganiu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:
 

Koordynator do spraw dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym w Żaganiu:

Monika Skoczek – e-mail: zgan.piw@wet.zgora.pl

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żaganiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii         w   Żaganiu: http://bip.piw.zagan.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 08.09.2012r.              

 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.07.2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeni! wymienionych poniżej:

 

 • pewne dokumenty publikowane na stronie są niedostępne z uwagi na to że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu (068) 367 10 99 w godzinach pracy urzędu. Wnioski           o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żaganiu: ul. Szprotawska 30B,      68-100 Żagań, poprzez platformę e-puap lub pocztą elektroniczną na adres zagan.piw@wet.zgora.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żaganiu nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo- poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żaganiu znajduje się na parterze budynku, z poziomu dwóch schodów, co na chwilę obecną utrudnia osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim swobodne wejście do budynku. Planowana jest przebudowa wejścia, tak aby w pełni umożliwiała swobodny wstęp do budynku. Dostęp do wysokiego parteru i piętra tylko poprzez klatkę schodową. Budynek nie posiada windy. Obsługa interesantów może odbywać się na niskim parterze budynku.
 2. Dostęp do terenu przed budynkiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żaganiu jest całodobowy
 3. Parking przed budynkiem jest ogólnodostępny, brak jest miejsc wyodrębnionych dla osób niepełnosprawnych, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu.
 4. Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym.
 5. W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego, nie ma przeciwwskazań co do wykorzystania tłumacza online.

Aplikacje mobilne

 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żaganiu nie posiada aplikacji mobilnych.


Opublikował: Przemysław Wawrzyński
Publikacja dnia: 01.10.2020
Podpisał: Przemysław Wawrzyński
Dokument z dnia: 30.09.2020
Dokument oglądany razy: 1 258